legowisko dla psa

Artykuły » York i przepisy dotyczące odszkodowania

W prawie karnym york może być przedmiotem kradzieży przywłaszczenia, a bezprawne zabicie lub uszkodzenie cudzego psa zagrożone jest karą więzienia do 5 lat.

Niezależnie od tego sprawca zabicia lub uszkodzenia psa powinien oczywiście wynagrodzić wyrządzoną właścicielowi stratę. Ściganie tych przestępstw odbywa się w myśl art. 212 § 3 k. k. na wniosek pokrzywdzonego.

W postępowaniu karnym pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wystąpić z powództwem cywilnym. Powództwo takie powinno być wniesione i opłacone nie później niż przy rozpoczęciu rozprawy głównej. Według moich doświadczeń lepiej jednak nie łączyć powództwa cywilnego z procesem karnym, lecz wnosić je odrębnie po uprawomocnieniu się wyroku karnego. Należałoby podkreślić, że przestępstwa z art. 212 k. k. można się dopuścić tylko umyślnie i tylko wtedy można oczekiwać wyroku skazującego, gdy nietrudno będzie udowodnić sprawcy taką winę umyślną. W przypadkach wątpliwych, jak np. uszkodzenie psa przez kierowcę pojazdu, gdy trudno byłoby udowodnić winę umyślną, należałoby zrezygnować ze zgłoszenia wniosku o ściganie w trybie karnym. W ogóle dochodzenie sprawy na drodze karnej powinno ograniczać się do przypadków oczywistej złej woli sprawcy, gdyż sądy karne muszą brać pod rozwagę wszystkie momenty subiektywne, przemawiające za uniewinnieniem sprawcy, którymi sprawca będzie mógł skutecznie się zasłaniać. Niezależnie od postępowania karnego, tj. wniosku o ukaranie sprawcy na podstawie art. 212 k.k., dla poszkodowanego otwarta jest droga procesu cywilnego o odszkodowanie.

Jak podkreśliłem, oskarżenie przed sądem karnym należy ograniczyć do tych tylko wypadków, gdy wina sprawcy jest oczywista i połączona z jasną i nie budzącą dla nikogo wątpliwości złą wolą sprawcy.

Odwrotnie natomiast radzę każdemu poszkodowanemu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w drodze powództwa cywilnego, nawet wtedy, gdy wina sprawcy nie jest rażąca (jeśli oczywiście szkoda nie nastąpiła wskutek zdarzenia niezawinionego przez sprawcę, jak np. przejechanie yorka, który wpadł na jezdnię pod samochód, czego kierowca nie mógł przewidywać). Pozew cywilny o odszkodowanie za poniesioną szkodę (np. zabicie psa lub koszty leczenia) można wnosić według wyboru powoda do sądu właściwego dla okręgu, w którym czyn został popełniony, lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Pozew powinien zawierać: oznaczenie stron i adresy, sprecyzowanie kwoty, której powód'(poszkodowany) domaga się od pozwanego (sprawcy) z przytoczeniem okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Wnosząc pozew należy również wnieść o wydanie wyroku zaocznego w razie niestawienia się pozwanego. Pamiętać jednak należy, iż we własnym interesie trzeba być na rozprawie i uczestniczyć w postępowaniu, gdyż sąd nie ma obowiązku powiadamiać nieobecnego powoda o tym, co się stało na rozprawie, wszystkie więc skutki braku zainteresowania się sprawą ponosi strona, która nie pilnuje losów powództwa. W uzasadnieniu pozwu należy powołać dowody na zawarte w pozwie twierdzenia, jak np. świadków zdarzenia, rachunki za leczenie itp. oraz ewentualnie biegłych z listy sądowej dla ustalenia wartości szkody. Jednym z dowodów może być m.in. wywiad w Związku Kynologicznym na okoliczność wartości yorka.

Dochodzenie roszczenia odszkodowawczego w procesie cywilnym jest znacznie łatwiejsze niż w procesie karnym. Nie trzeba tu bowiem udowadniać, że pozwany dopuścił się przestępstwa w rozumieniu prawa karnego, lecz wystarczy wykazać, iż wyrządził szkodę czynem niedozwolonym. Pojęcie czynu niedozwolonego jest znacznie dalej sięgające niż pojęcie przestępstwa, a nadto właściciel pojazdu mechanicznego odpowiada z tytułu ryzyka za szkody przezeń wyrządzone. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony przedawniają się w ciągu 3 lat. Roszczeniem odszkodowawczym objąć można stratę, jaką poniósł poszkodowany,-oraz korzyści, jakich mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przy określaniu szkody majątkowej (a tym, jest w prawie cywilnym utrata yorka lub jego uszkodzenie) bierze się pod uwagę.wartość rzeczy (a więc wartość yorka) według cen rynkowych. Wnosząc pozew o odszkodowanie, trzeba z góry uiścić opłaty sądowe, których wysokość zależna jest od obiektu skargi; praktycznie wynoszą one około 5—5,5% za jedną instancję. Ponadto trzeba się liczyć z koniecznością dalszych kosztów na zaliczki za stawiennictwo świadków lub orzeczenia biegłych, które mogą się wyłonić w trakcie procesu. Wszystkie koszty procesowe, włącznie z wynagrodzeniem adwokata, przysądzi sąd stronie wygrywającej od strony przegrywającej w stosunku do kwoty, z którą powód utrzymał się w procesie.


Galeria zdjęć