legowisko dla psa

Artykuły » Prawne obowiązki właściciela yorka

Właściciel psa, a także osoba, która się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez psa, niezależnie od tego, czy był pod jego nadzorem, czy też zabłąkał się lub uciekł, chyba że ani sam, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Jednakże chociażby nawet posiadacz psa nie był odpowiedzialny według przepisu art. 431 k. c, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i właściciela psa wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Właściciel yorka odpowiada za wszelka szkodę wyrządzoną osobom trzecim. Ciekawe są tu kilkakrotne wyroki wydane przez sądy RFN zasądzające właściciela psa na dość pokaźne odszkodowanie za pokrycie suki wbrew woli właściciela. Oczywiście suka musiała być odpowiednio zabezpieczona,  a pies pozostawiony bez opieki dokonał „włamania" do ogrodzenia, w którym suka przebywała. O ile wiem, problem taki nie był jeszcze rozstrzygany przez sądy polskie, lecz moim zdaniem zostałby podobnie rozstrzygnięty, bowiem właściciel zwierzęcia powinien roztaczać nad nim taką opiekę, by nie powodowało ono żadnych szkód osobom trzecim.

Przy okazji omawiania zagadnienia odpowiedzialności cywilnej właściciela za szkody wyrządzone przez jego psa, należy wspomnieć o możliwości przerzucenia tej odpowiedzialności i obowiązku wynagrodzenia szkody na PZU, na podstawie umowy ubezpieczeniowej. Z takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinni w najszerszym zakresie korzystać właściciele psów większych lub agresywnych. Szkodę może wyrządzić pies nawet z natury spokojny i dobrze ułożony, a składki za ubezpieczenie są niewspółmiernie niższe niż ewentualna suma odszkodowania, którą właściciel byłby zobowiązany zapłacić poszkodowanemu.

Zresztą również myśliwi powinni korzystać z takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy polowaniu.
Należałoby jeszcze przypomnieć o uprawnieniu terenowej władzy weterynaryjnej do wydawania zarządzeń kontumacyjnych w razie ujawnienia wścieklizny na danym terenie. W okresie kwarantanny właściciele yorków zobowiązani są do trzymania ich w zamknięciu lub na uwięzi, a na ulicach i drogach pubicznych do prowadzenia ich na smyczy.


Galeria zdjęć