legowisko dla psa

Artykuły » Co warto wiedzieć przed kupnem yorka - przepisy prawne

Yorkshire Terrier, podobnie zresztą jak każde zwierzę domowe, w rozumieniu prawa jest rzeczą i odnoszą się do niego wszystkie przepisy dotyczące rzeczy. Jest on przeto przedmiotem własności, która może być przeniesiona przez umowę między właścicielem a nabywcą.

Własność może być przeniesiona zarówno przez sprzedaż lub zamianę, jak i przez darowiznę, a nawet zasiedzenie. Sprawa jest prosta, jeśli nabycie następuje od właściciela. Czasem jednak sytuacja może ulec komplikacji, gdy zbycie nastąpiło przez osobę nieupoważnioną do rozporządzania. Jeżeli nabywca danej rzeczy działał w dobrej wierze, rzecz ta staje się jego własnością z chwilą przejęcia, a dotychczasowy właściciel może tylko dochodzić ewentualnych pretensji regresowych od nieuprawnionego zbywcy. Nie odnosi się to jednak do rzeczy zgubionych, skradzionych lub utraconych w inny sposób przez właściciela wbrew jego woli, gdyż prawa własności takich przedmiotów nie może nabyć nawet nabywca działający w dobrej wierze. Prawo to jednak uzyska on po upływie 3 lat od chwili utraty rzeczy przez właściciela.
Nie należy przeto nabywać psów od osób nieznanych, gdyż poza wątpliwym zyskaniem prawa własności nabywca może być narażony na sankcje karne za nieumyślne paserstwo (areszt do 2 lat lub grzywna), nie mówiąc już o sytuacji umyślnego paserstwa (nabycie ze świadomością rzeczy pochodzącej z przestępstwa), zagrożonego karą do 5 lat więzienia i grzywny.

Przy sprzedaży należy dokładnie omówić wszelkie warunki, a więc oprócz ceny także właściwości, za które sprzedawca ma odpowiadać. O ujawnieniu się wady należy zawiadomić bezzwłocznie srzedawcę z oświadczeniem odstąpienia od umowy lub żądaniem obniżenia ceny. Art. 563 kodeksu cywilnego stanowi, że kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia lub w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Termin ten nie obowiązuje, jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił, albo zapewnił kupującego, że wada nie istnieje. Jeżeli wadą tą jest choroba, należy dla zabezpieczenia dowodu zażądać opinii we właściwej placówce lekarsko-weterynaryjnej.
Praktycznie ryzyko przy zakupie yorka można zmniejszyć do minimum tylko wtedy, gdy transakcja zawarta jest z hodowcą zrzeszonym w Związku Kynologicznym, ale powinien on wykazać się posiadaniem metryczki lub świadectwem pochodzenia zwierzęcia. Przy zakupie psa dorosłego użytkowego (myśliwskiego lub obrończego) wskazane jest zawarcie pisemnej umowy z zastrzeżeniem tygodniowego okresu próbnego, w czasie którego nabywca — najlepiej z udziałem sprzedawcy — będzie mógł przekonać się czy pies ma właściwości potrzebne do spełniania swoich zadań w rękach nowego właściciela.
York może być także przedmiotem najmu (np. odpłatne wypożyczenie psa do krycia), dzierżawy (np. wydzierżawienie suki na pewien okres w celach hodowlanych), a także użyczenia (bezpłatne oddanie do użytkowania). Poza tym pies może stanowić przedmiot zastawu, a także postępowania egzekucyjnego.


Galeria zdjęć